PRIVACY STATEMENT

Sajany.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zij zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u Sajany.nl verstrekt, altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u geen prijs meer stelt op het door Sajany.nl toezenden van persoonlijk gerichte aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of reclamemateriaal, dan kunt u on-line aangeven dat u geen mailingen meer wenst te ontvangen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van "Sajany.nl" en op alle met "Sajany.nl" aangegane overeenkomsten.

"Sajany.nl" behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van "Sajany.nl" en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door "Sajany.nl" is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met "Sajany.nl" in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van "Sajany.nl" zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. "Sajany.nl" is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. "Sajany.nl" heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

2.4 Koper en "Sajany.nl" komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van "Sajany.nl" gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. "Sajany.nl" garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn "Ex Warehouse" (incoterms 1990), uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien de Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die "Sajany.nl" in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door "Sajany.nl" worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten bedraagt Ä1,00 per cd. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Overboeking via bank-/of girorekening.

4.2. De Koper dient het totale bedrag welke door Sajany.nl is opgemaakt in de factuur, over te maken op postbank rekeningnummer: 1996910 Ten name van Warung Sajany te Nieuwerkerk aan den IJssel.

4.3. Nadat het desbetreffende bedrag is overgemaakt, zal Sajany.nl binnen twee weken het product opsturen naar het gewenste adres.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 "Sajany.nl" zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van "Sajany.nl", voor rekening van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door "Sajany.nl". Het eigendom gaat over bij aflevering.

5.5 "Sajany" is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.


www.sajany.nl
Begin Pagina | Music | Events | Over Ons | Contact | Privacy | Algemene Voorwaarden
© 2009 Sajany Music & Events, Nederland. Alle rechten voorbehoud.